Nyheter i sällskapet

Kategorin 01 Aktualiteter har ersatts av 01 Nyheter i sällskapet.

Syftet är att under denna kategori ska finnas utrymme för kortare artiklar, urklipp, brev till sällskapet, information, förslag, motioner till årsmötet, genmälen, kommentarer med mera.

Både medlemmar och andra av Heidenstam intresserade personer är välkomna med inlägg.

Skriv till info@vernervonheidenstam.se och ange att du önskar att ditt bifogade dokument införs under 01 Nyheter i sällskapet. Du kommer inom kort tid få besked om och i sådant fall när.

Längre artiklar kan eventuellt läggas in under kategorin 03 Tankar och Utkast.

Heidenstamsällskapet och GDPR

Vi följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att skydda din personliga integritet. Ytterligare information om förordningens bestämmelser finns på

www.datainspektionen.se

Medlemsuppgifterna i Heidenstamsällskapets medlemsförteckning är grunden för kommunikationen med våra medlemmar. När du betalar den årliga medlemsavgiften accepterar du att sällskapet sparar dina personuppgifter och behandlar dessa på sätt som framgår i det följande.

Heidenstamsällskapet sparar endast personuppgifter som du lämnar till oss. De uppgifter vi behöver är namn, adress, e-postadress, om sådan finns, samt telefonnummer (frivilligt).

Personuppgifterna sparas i vårt medlemsregister och får inte lämnas ut till enskilda, andra föreningar, organisationer eller företag.

Personuppgifterna sparas endast för att administrera ditt medlemskap och för att informera dig om sällskapets aktiviteter. Tillgång till personuppgifterna i medlemsregistret har enligt styrelsens beslut endast styrelsens ledamöter och suppleanter, valberedning och revisor.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Du har rätt enligt GDPR att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skriv då till oss under adress:  H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla för att få tillgång till informationen.

Månadsbrev oktober 2020

från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Hösten är här och styrelsearbetet i Heidenstamsällskapet kan som vanligt inriktas på att hantera föreningsfrågor och att verka för att sprida kunskap om Heidenstam och hans verk.

En kulturafton avses att genomföras på Charlottenbergs slott i Motala den 24 oktober 2020. Styrelsen planerar att delta i aktiviteten mellan klockan 1300–1500 genom styrelseledamoten Lars Åkerström och sällskapets förra ordförande Elizabeth Wrangsjö. Hoppas att det blir möjligt att genomföra denna kulturafton.

Deltagande i externa litterära aktiviteter, i Askersund och Örebro där vi har planerat för att delta, har emellertid ställts in på grund av pandemin.

På hemsidan läggs ut årsmötesprotokollet 2020 under fliken Sällskapet kategorin 07 Årsmötesprotokoll samt ett par styrelseprotokoll under kategorin 08 Styrelseprotokoll.

Styrelsens sammansättning framgår av fliken Styrelse. Ny ledamot i styrelsen efter Erik Wennström är Rolf Bengtsson. Rolf var under ett tiotal år sekreterare i Övralidstiftelsen och har omfattande erfarenheter av verksamheten vid Övralid. Ny suppleant efter Kerstin Wennström är Inger Sköld som var kyrkoherde i Västra Ny församling. Karin har deltagit under många år på uppdrag av församlingen med kransnedläggning under Övraliddagen.

Vid DELS´ höstmöte 2018 förslogs medlemmarna i DELS att inkomma med förslag på tre boktitlar med kortfattade motiveringar att ingå i en svensk ”litterär” kanon. Under julveckan 2018 föreslog Heidenstamsällskapet att Verner von Heidenstam borde vara med i en sådan sammanställning över litteratur. Styrelsen förslog att Heidenstams verk Nya dikter 1915, Folkungaträdet del I och II, 1905 respektive 1907 samt Dikter från 1895 skulle ingå.

Lagom till den digitala bokmässan 2020 gav DELS ut pocketboken ”Sverige läser” med lästips på över tusen böcker från vikingatiden till 2000-talet.

DELS skriver i Medlemsbrev nr 4/2020: ”DELS 126 medlemssällskap har föreslagit verk av sina respektive författare. Även författare som inte har något sällskap finns med. Två års arbete ligger bakom boken och förebilden kommer från Frankrike där en liknande guide gjordes på 1980-talet med en lång lista på böcker som står sig läsvärda genom åren, ”La Bibliothéque Idéale.””.

Boken har överlämnats till Svenska Akademiens ständige sekreterare i mitten av september. DELS styrelse kommer även att uppvakta Kulturutskottets ordförande om Sverige läser-projektet.

Vi har väl alla våra minnen kring svenskundervisningen med litteraturkunskap. Hur känd är Heidenstam idag bland våra högstadie- och gymnasieelever? Förmodligen tämligen okänd liksom han började att bli redan under 1960-talet, några tiotal år efter sin död. Den omständigheten var säkert en av anledningarna till att grundarna av Heidenstamsällskapet i mitten av 1970-talet bildade sällskapet med syfte att sprida kunskap om Heidenstams författarskap och att levandegöra hans livsverk. Heidenstam, som erhöll år 1916 Nobelpriset i litteratur med motiveringen ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet”, skall avgjort vara med i en bok som ”Sverige läser”.

På styrelsemötet den 28 september, telefonmöte, beslöt styrelsen att inte inbjuda medlemmarna till någon aktivitet under hösten 2020. Samlat uttryckte styrelsen uppfattningen att sällskapet bör avstå från att i nuläget samla medlemmarna till någon aktivitet då många av medlemmarna tillhör riskgrupper,  då utvecklingen av pandemin för närvarande är så oklar och då läget åter kan försämras.

Styrelsen beslöt därför att inte anordna någon höstaktivitet under verksamhetsåret 2020 på grund av riskerna och det oklara läget i pandemin.

Styrelsen har även diskuterat programmet under verksamhetsåret 2021. Preliminärt beslöts att söka anordna en aktivitet på Övralid under maj månad och att ett sommarmöte med en föreläsning inleder årsmötet 2021.

Nu ser vi framåt och vi hoppas på att under verksamhetsåret 2021 kunna fortsätta våra traditioner med aktiviter kring Heidenstam och hans författarskap. Information skickas fortsättningsvis till medlemmarna varje månad med e-post eller brev syftande till att bibehålla en bra kontakt mellan styrelsen och medlemmarna i Heidenstamsällskapet.

Månadsbrev september 2020

från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Heidenstamsällskapets årsmöte genomfördes den 19 augusti 2020 i församlingshemmet i Nykyrka. I årsmötet deltog 17 medlemmar inklusive 7 styrelsemedlemmar. Årsmötet genomfördes under ledning av Tora Wigstrand som med sedvanlig bravur snabbt och säkert fullgjorde uppdraget. Nya i styrelsen är ledamoten Rolf Bengtsson, tidigare sekreterare i Övralidstiftelsen under många år samt suppleanten Inger Sköld, tidigare kyrkoherde i Västra Ny och Godegårds församling, inom vilken församling Heidenstams Övralid ligger.

Protokoll från årsmötet och de styrelsemöten som ägde rum före och efter årsmötet, kommer att läggas in på hemsidan vid månadsskiftet september/oktober när protokollen från mötena har justerats.

Styrelsen tog upp två frågor under årsmötet som har särskild betydelse i år på grund av pandemin och som rör vår verksamhet. Den ena frågan var om årsmötet ansåg att styrelsen skulle försöka anordna någon föreningsaktivitet under hösten om inte det allmänna läget och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten lägger hinder i vägen. Den andra frågan var om styrelsen skall fortsätta med att månadsvis skicka ut månadsbrev och andra handlingar med brevpost till medlemmar som saknar e-postadress. Syftet är att vidmakthålla medlemskontakten även med dessa medlemmar.

Årsmötet uttalade sitt intresse för att en föreläsning eller annan aktivitet ordnas av styrelsen under hösten eftersom det nu bör finnas ett uppdämt behov av kulturella aktiviteter. Deltagarna i årsmötet var också positiva till att sällskapets medel används i ökad omfattning för brevporto och tryck av skrifter m.m. Ca 20 % av medlemmarna saknar e-postadress, Alla medlemmar bör få del av månadsbrev och övriga dokument som produceras inom sällskapet och publiceras på hemsidan.

Inom styrelsen funderar vi nu på ett lämpligt program i höst. Heidenstam har skrivit följande text:

”Lillasyster”, svarade abbedissan, vemodigt småleende – och sedan kallade nunnorna henne aldrig annat än ”den lilla systern” – ”så gammal är ingen av oss. Vi nunnor se ändå ibland den heliga i våra drömmar, men det sker bara, om någon mycket stor lycka väntar oss. Som en god moder går hon omkring och vakar, att elden är väl släckt till natten och alla ljus utblåsta. Därför kan aldrig Vadstena brinna.”

Vad heter boken och vilken är berättelsen? Fundera på det, svar kommer i nästa månadsbrev. Kanske den boken blir föremål för en föreläsning framöver även om Heidenstams debutroman ”Vallfart och vandringsår” från 1888 står högt på listan över tänkbara föreläsningar eller seminarier. Heidenstams konstnärskap är också ett tänkbart område för ett särskilt program. Förslag önskas från er!

Sensommarhälsningar