Månadsbrev juni 2020

från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Månadsbrevet innehåller information om årsmötet 2020. Brevet avslutas med några meningar som skrevs av Heidenstam rörande tiden före midsommar.

Vid den här tiden på året brukar styrelsen i Heidenstamsällskapet förbereda årsmötet och sommarmötet som traditionellt genomförs den 6 juli. Det är samma dag som Övralidspriset brukar delas ut. Den ceremonin har i år flyttats fram till nästa år. Sällskapets styrelse har också på grund av Coronapandemin beslutat att skjuta upp genomförandet av årsmötet och sommarmötet. Styrelsen återkommer senare med besked om genomförandet. Bakgrunden till beslutet är följande:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar är att skjuta upp årsmöten och andra möten, om det är möjligt, eller genomföra dem digitalt. En stor del av Heidenstamsällskapets medlemmar är över 70 år och tillhör kanske även andra riskgrupper. Riskgrupperna rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina sociala kontakter och undvika att vistas på platser där människor samlas. Vi rekommenderas också, bland annat av regeringen genom statsministern, att inte resa längre än högst ett par timmar från bostaden. Rekommendationen gäller tillsvidare.

I sällskapets stadgar anges att årsmötet ska genomföras ”under tid på sommaren då Övralid hålls tillgängligt för allmänheten”. Sommarmånaderna är juni, juli och augusti. Kallelse till årsmötet ska ske senast 20 dagar i förväg. Av kallelsen ska framgå att förslag från medlemmar, att behandlas på årsmötet, ska ha inkommit till ordföranden senast 10 dagar innan årsmötet. Styrelsen har att förhålla sig till dessa bestämmelser i stadgarna.

Folkhälsomyndighetens råd i den allvarliga situationen med covid-19 följer vi vilket innebär att vi troligen nödgas att avvika från sällskapets stadgar rörande tidpunkt för årsmötet. Årsmötet kan möjligtvis anordnas senare under sommaren eller i höst eller slås samman med årsmötet 2021 beroende på Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer. Årsmöte per korrespondens är också ett möjligt alternativ som har övervägts inom styrelsen.

Det är svårt att hävda de formella kraven i sällskapets stadgar under de nuvarande förhållandena. Genomförandet av vårt årsmöte under tid som Övralid är öppet för allmänheten kan inte anses väga tyngre än de allmänna råd som beslutas av Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19.

Medlemmarnas förslag och synpunkter kring genomförandet av årsmötet mottas tacksamt.

Styrelseledamoten Erik Wennström och suppleanten Kerstin Wennström har båda tidigare under våren meddelat att de på grund av tidsbrist avser lämna styrelsearbetet vid årsmötet 2020 men kommer att fortsätta som aktiva medlemmar i sällskapet. Senare har de meddelat valberedningens ordförande och styrelsen att de lämnat styrelsearbetet den 12 maj.

Årsredovisningen med förvaltningsberättelse 2019 presenteras på hemsidan i månadsskiftet maj/juni under fliken Sällskapet, kategorin 06 Årsredovisning, samt bifogas månadsbrevet tillsammans med revisionsberättelsen 2019 vid brev- och e-postutskick i juni för medlemmarnas kännedom.

Juni månads ”Heidenstamiana”:

Många anser att tiden från slutet av maj fram till midsommar brukar vara årets bästa tid. Heidenstam syftar just på juni månad i minnesboken När kastanjerna blommade i den vackra meningen: ”Trädgårdar och hagar stodo nu i sin prakt”. Kan det uttryckas vackrare. I år bör vi än mer njuta av den prakten.

På ett annat ställe i minnesboken skriver Heidenstam om mormodern Beata Rütterskjöld. Hon lämnade Stockholm, efter sitt vinterboende, för att resa till Olshammar med orden ”Välkomna när kastanjerna blomma!”. För många är just kastanjens blomma en favorit.

När Heidenstam och modern, när sommarlovet börjat, reste till Olshammar och hämtades på järnvägsstationen av mormoderns kusk med täckvagnfanns det medskickat en matsäckskorg i vagnen. Heidenstam skriver om korgen: ”På grepen satt ett litet kärleksbrev från mormor instucket i en kvast av vårblommor”. Han skriver vidare att han hela vintern längtat till ögonblicket när vagnen slutligen stannade ”och jag stormade uppför trapporna och kastade mig i min mormors armar. Sommarens korta lyckotid hade begynt med sin första dag”.

Visst är det lätt att förstå och känna igen Heidenstams lyckokänsla i de ögonblick han skriver om långt senare i livet.  Juni månad är äntligen här.  

Månadsbrev maj 2020

Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet
(2 sidor)

I Expressen kan vi läsa att svenskarna är världens friaste folk. De flesta av oss verkar ta ansvar under nuvarande kris, håller avstånd, tvättar händerna ofta och besöker inte äldre släktingar. Även för oss i Heidenstamsällskapet får krisen konsekvenser.

En viktig del av vår verksamhet för att sprida kunskap om Heidenstam och hans verk är aktiviteter i form av föreläsningar och platsbesök i Heidenstams miljöer. Många medlemmar tillhör de s.k. riskgrupperna, bland annat är vi många som varit pensionärer en tid. Det innebär att styrelsen tillsvidare inte kommer att anordna de aktiviteter som styrelsen planerat för. ”Vi får se tiden an” som man så klokt brukar säga i kristider.

Jag tror att alla våra medlemmar är väl medvetna om den allvarliga situation som råder och att följande åtgärder från styrelsen till följd av det nationella regelverket och nationella rekommendationer känns ansvarstagande och kan accepteras av medlemmarna.

En av bakgrundsfaktorerna är att Övralidsdagen 2020 kommer att ställas in och att Stiftelsen Övralid planerar att öppna för allmänheten tidigast i början av juni.

Styrelsens åtgärder blir följande:

  • Planerad aktivitet på Övralid under maj ställs in.
  • Årsmötet den 6 juli planeras att skjutas upp en tid alternativt att genomföras via e-post och brev. Styrelsen förbereder frågan inom kort.  Beslut och eventuell kallelse till årsmötet kommer att skickas snarast möjligt till medlemmarna dock senast 20 dagar innan ett eventuellt genomförande av årsmötet som ska ske under sommaren enligt stadgarna.
  • Sommarmötet den 6 juli med föreläsning av Thomas Gür ställs in. Föreläsningen flyttas fram till senast årsmötet 2021.
  • Ett höstmöte under 2020 planeras men kan komma att senareläggas till första halvåret 2021.

Verksamheten i Heidenstamsällskapet inriktas nu främst på vår hemsida www.vernervonheidenstam.se då det ger stora möjligheter för styrelsen att via hemsidan hålla en kontakt med medlemmarna och även till andra intresserade personer sprida kunskap om Heidenstam och hans verk. Det är relevant att säga att Heidenstamsällskapets utåtriktade verksamhet fortsättningsvis över tiden består av två likvärdiga inriktningar: Aktiviteter och Hemsidan. Det förhållandet är anledningen till att hemsidan ägnas så pass mycket uppmärksamhet i detta månadsbrev. Som information får ni dessutom med månadsbrevet en översikt av uppbyggnaden och utvecklingen av hemsidan. Dokumentet läggs in under fliken Sällskapet och kategorin 11 Vår hemsida.

Vi gör nu så här tills vidare:

Varje månad sänds via e-post månadsbrevet till medlemmarna samt eventuellt någon eller några av de artiklar som kan komma att presenteras på hemsidan under någon kategori under den nya fliken Sällskapet.

Till medlemmar med enbart postadress kommer vi att sända månadsbrevet samt samma artiklar som skickas till e-postadresserna. Vi tror att den ökade administrationsinsatsen och kostnaden är rimlig då många medlemmar saknar e-postadress. Kanske någon eller några av medlemmarna utan e-postadress har möjlighet att hos anhörig eller granne läsa på hemsidan för att orientera sig om vad som finns tillgängligt om sällskapet och Heidenstam.

Medlem som vill avstå från att få del av informationen kan anmäla detta till skattmästaren Solweig Larsson via e-post solweig.larsson@hotmail.com eller mobil 070–6418385.

Hemsidan www.vernervonheidenstam.se har under de senaste åren utvecklats och börjar nu finna sin form. Utvecklingsmöjligheterna är stora. Månadsvis hålls sidan aktuell. Den som har synpunkter på innehåll och eventuell utveckling av hemsidan är välkommen att via e-postadressen info@vernervonheidenstam.se delge oss sina synpunkter.

Ni kommer att finna en hel del nyheter att läsa på hemsidan om ni klickar vidare exempelvis till fliken Sällskapet och kategorin 03 Tankar & Utkast. En ny artikel av styrelseledamoten Sven-Göran Fransson finns där presenterad under rubriken ”Drottning Omma”.

Om ni klickar på fliken Sällskapet och kategorin 01 Aktualiteter finns Sven-Görans högaktuella artikel att läsa om 2020 års Övralidspristagare, Nina Burton.

Under fliken Sällskapet och kategorin 04 Forskning om Heidenstam kommer att finnas en del information från styrelseledamoten Erik Wennström om vilken forskning som bedrivs om och kring Heidenstam. Vi hoppas att denna kategori framöver kommer att bli en spännande och intressant del av hemsidan som medlemmarna gärna besöker för att informera sig.

Lycka till med att ”botanisera om Heidenstam” på hemsidan www.vernervonheidenstam.se (för att komma direkt till Förstasidan på hemsidan kan du även klicka på den blå texten på raden ovan).

Önskar alla en fin majmånad!

Månadsbrev april 2020

Från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Heidenstamsällskapets styrelse bör inom kort ta ställning till hur verksamheten praktiskt skall bedrivas under första hälften av verksamhetsåret. Samhällets åtgärder mot Coronaviruset förändrar i grunden de ideella föreningarnas verksamhet.

Många av våra medlemmar är seniorer och resandet bör begränsas tillsvidare. Förutsättningarna har därmed förändrats för att hålla styrelsemöten och genomföra medlemsmöten. Förutsättningarna för och det lämpliga i att hålla sällskapets årsmöte i juli kommer styrelsen att närmare diskutera under april i samråd med valberedningen. Vi avvaktar först vad Stiftelsen Övralid kommer att besluta beträffande årets prisutdelningsceremoni på Övralid.

Vår planerade aktivitet under maj månad, som vi hade hoppats på skulle äga rum på Övralid, måste sannolikt ställas in. En ökning av inläggningar på hemsidan får kompensera i viss mån. Vi avser därför att månadsvis under andra kvartalet 2020 göra utskick av månadsbrev och andra dokument till medlemmar utan e-postadress, i likhet med vad som sker via e-post till medlemmar med e-postadress. Synpunkter till styrelsen kan lämnas via sällskapets e-postadress info@vernervonheidenstam.se

Till följd av Corona pandemin förändrar vi väl alla våra dagliga rutiner. För dem av oss som tillhör riskgrupperna kan det innebära att vi har mer tid för TV, läsning och promenader, i vår enskildhet. Nu finns dessutom kanske tid att mer kritiskt granska vad vi ser på TV och något mer än vanligt fördjupa oss i bokhyllornas innehåll.

I TV sänds program som ”Husdrömmar”, ”Vem bor här?” och ”Hemma hos arkitekten”, program som förefaller vara populära. Visst visas storslagna nybyggen i programmen och visst är det lätt att förfasa sig över smaklösheten i vissa husrenoveringar. Men ingenting är helt nytt när det gäller kritik av vissa husbyggnadsmarodörers framfart i det svenska bostads- och byggnadsbeståndet. Redan för mer än hundra är sedan skrev den ständigt aktuelle samhällsde battören Heidenstam om renoveringshysterin.

I Heidenstams bok från 1899 ”Tankar och teckningar” ingår bland annat essän ”Om svenskarnas lynne” som han tidigare hade publicerat i Ord och Bild 1896. Heidenstam skriver om svenskarna (på följande sätt enligt originaltexten): ” Deras byggnader, deras seder och bruk sakna nationel prägel och beteckna blott summan af det för tillfället modernaste. I hela riket finns måhända icke en enda orörd byggnad från medeltiden, och en främling utan kunskaper skulle kunna anse Sverige för ett nytt land utan historia.”.

Något årtionde senare, år 1912, ställde Heidenstam samman en volym med broschyrer och uppsatser som han kallade ”Stridsskrifter”. I volymen ingick uppsatsen ”Modern barbarism” i vilken Heidenstam mycket engagerat protesterade mot den tidens restaurerande av historiska byggnader. Kanske var det så, som Böök senare skrev, att Heidenstam hade ”alltför mycken vördnad för de gångna århundradena, alltför mycket känsla för de konkreta stämningsvärdena och alltför liten respekt för dagens smakriktning ” för att till exempel kunna uppskatta de då aktuella ombyggnaderna av Uppsala domkyrka och Gripsholms slott. Men, i en nära framtid kanske Heidenstams stridsskrift ”Modern barbarism” åter kan ges aktualitet med tanke på de ombyggnader och renoveringar som kan vänta många av de kyrkor runt om i landet som inte längre används då kyrkobesökarna uteblir och underhållet är mycket kostsamt.  För vilka ändamål skall dessa historiska byggnader användas i framtiden? Kanske blir det som Heidenstam skrev: ”Vi bära ut minnena för att lyfta in arkitekternas stilrena krimskrams”.

Månadsbrev mars 2020

från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Professorn i litteraturvetenskap Inge Jonsson, Saltsjö-Duvnäs, fick Övralidpriset år 1984 och blev ungefär samtidigt medlem i Heidenstamsällskapet. Han var en av våra trogna medlemmar under många år. Inge har avlidit och vi har kunnat läsa många vackra minnesord om honom i de stora dagstidningarna. Hans insatser som rektor för Stockholms universitet och i olika stiftelser framhålls liksom hans litteraturhistoriska forskning, bland annat om Emanuel Swedenborgs verk.

Under min ordförandetid talade jag med Inge på telefon under hösten 2017 då han valde ut dikten ”Paradisets timma” för hemsidan. Inge ansåg att den dikten var en av de finaste dikterna av Heidenstam och nämnde att han tyckte mycket om att läsa dikten. Inges tidigare relationer till Heidenstamsällskapet har beskrivits av vår hedersordförande Maria Waxegård på följande sätt i ett brev:

”En av de trognaste i Heidenstamkretsen var Inge Jonsson. Han var något av en grå eminens; delaktig i många beslut och alltid på plats. Men ytterst diskret, rentav blygsam och alltid med ett vänligt ord i beredskap. Jag fick uppfattningen att han verkligen värdesatte mötena på Övralid. Som litteraturprofessor och engagerad i det mesta. Säg den stiftelse han inte företrädde. Jag kan inte tänka mig utdelningen av Övralidpriset utan hans långa gestalt och hans aldrig sinande engagemang, inte minst för Heidenstamsällskapet och dess ideella verksamhet och företrädare”.                                                                                                                           ________       

Utöver att verka enligt stadgarna för att sprida kunskap om Heidenstams verk med mera har sällskapets styrelse att hantera frågor som hör samman med den administrativa delen av föreningsverksamheten, en nog så omfattande verksamhet. Glädjande nog har styrelseledamoten som är vår skattmästare yrkeserfarenheter som ekonomichef i ett större företag. Förutsättningarna för styrelsens arbete är således goda för året 2020 då vi från och med i år även har utökad forskningskompetens bland ledamöterna.

Styrelsen sammanträdde den 18 februari i medlemmarna Hans och Anette Ströms ateljé i Motala. Ateljén är välkomnande inredd och vi är verkligen tacksamma för att styrelsen har beretts tillfälle att sammanträda där ett par gånger för sina möten. På styrelsemötet avhandlades diverse frågor som framgår av protokollet som du finner på hemsidan under Aktualiteter, Styrelseprotokoll.

Styrelsen diskuterade naturligtvis årets programverksamhet. Minst tre aktiviteter kommer att anordnas. Vi hoppas på en samverkan med föreståndaren på Övralid rörande ett majmöte på Övralid med programinslag som vi återkommer till. Sommarmötet och årsmötet den 6 juli är naturligtvis årets höjdpunkt. Programmet under Övraliddagen följer senare under eftermiddagen. Höstmötet slutligen kommer troligen att anordnas i samverkan med något annat litterärt sällskap. Övergripande planering har påbörjats för årets aktiviteter. Vi kan redan nu informera om att vår vice ordförande Karin Lohm har kommit överens med författaren och företagaren Thomas Gür att föreläsa på sommarmötet. Han har tidigare skrivit en mycket uppmärksammad artikel (många tusen läsare besökte hemsidan när artikeln lades ut) om dikten Sverige som ni kan läsa på hemsidan under Aktualiteter, Tankar & Utkast. Vi ser verkligen fram mot Thomas’ deltagande. Boka därför redan nu in sällskapets sommarmöte och årsmötet den 6 juli 2020 kl. 1100 i Nykyrka församlingshem.

Avslutar med att nämna ett par böcker på årets bokrea som innehåller en del intressant Heidenstamiana: ”Karl Warburg Den varsamme vägvisaren” av Monica Lauritzen och ”En biografi över Selma Lagerlöf” av Anna-Karin Palm.

Övralidpriset 2020

Av Sven-Göran Fransson, styrelsemedlem i Heidenstamsällskapet

På årets påskafton publicerade Östgöta Correspondenten en intervju med 2020 års Övralidspristagare Nina Burton. I artikeln citeras prismotiveringen ”För en lärd och elegant essäkonst med vilda perspektiv i tid och rum”. I intervjun uttrycker hon sin glädje och förvåning över sitt pris och hedern att tillhöra gruppen av 75 tidigare pristagare. Penningsumman 300 000 kronor kommer att utgöra en trygghet för fortsatt författarskap. Som ett intressant exempel från Heidenstams dikter anger hon Myrstacken som ”…lekfull och kunnig. Som om han sett genom ett mikroskop”.

Myrstacken ingår i samlingen Dikter. Den börjar i naturlyrisk anda och övergår sedan i historisk mystik med österländsk anknytning. Själva myrstacken som metafor, Himmelsborgen, kan möjligen anas i följande strofer:

I stackens hundra gångar

vi sprängde varje dörr

och gjorde dem till fångar,

som varit herrar förr.

Mer söt än någon honing

bjuds mjölk åt varje mor.

I bommad källarvåning

stå trädens löss som kor.

Högt upp mot takets tinnar

betäckta salar gå

med pelarna av pinnar

och bjälkarna av strå…”

Mycket kortfattat är Nina Burton ledamot av Samfundet De Nio och Kungliga Vetenskapsakademin. Hon är rikligt prisbelönad, senast med Augustpriset 2016 och essäpriset från Svenska Akademin 2017. Hon har gett ut drygt ett tiotal böcker med början 1984. Förutom essäkonsten har lyriken stor betydelse för henne. Hon betonar vikten av reflekterande och betraktande liksom språket i såväl essä- som diktkonst.  Enligt intervjun finns hennes kommande bok Livets tunna väggar nu i korrektur, en bok ”om allt från myror och fåglar till fiskar och träd. Om hur allting hänger ihop egentligen.”

Av Sven-Göran Fransson, styrelsemedlem i Heidenstamsällskapet