Register för prosa- och diktval

Hemsidan Dikt/Prosa Vald av
     
2018
 
3.kv ”Vore jag ett litet barn”
Ur Nya dikter 1915
Styrelsen
3.kv ”Var kväll jag jordar mitt gamla jag”
Ur Vallfart och vandringsår 1888
Okänd besökare på hemsidan
3.kv ”Står någon vän”
Ur Fragment och Aforismer 1959
Styrelseledamoten Sven-Göran Fransson
2.kv ”Hur lätt blir människornas kinder heta ”Ur ”Dikter” 1895 Styrelsen
2.kv ”Vårens tid” ur ”Nya dikter” 1915 Medlemmen Gunilla Hammarland
2.kv ”Sovande gårdar” ur ”Nya dikter” 1915 Styrelseledamoten Harald Wigstrand
1.kv ”Hos spåkvinnan” ur Nya dikter 1915 Styrelsen
1.kv ”Vi människor” ur Nya dikter Medlemmen Maria Waxegård
1.kv ”Sovande gårdar” ur Nya dikter Styrelsemedlemmen Harald Wigstrand
 
2017
 
4.kv ”Himladrottningens bild i Heda” ur Nya dikter 1915 Styrelsen
4.kv ”Höststämning” ur Vallfart och vandringsår 1888 Eric och Margaret Englund
4.kv ”Den vänliga gården” ur Nya dikter 1915 Rolf Ström
3.kv ”Sommarljuset” ur Nya dikter Styrelsen
”Paradisets timma” ur Nya dikter Inge Jonsson
3.kv ”Jutta kommer till Folkungarna” ur Nya dikter Anna-Lena Höglund
2.kv ”Sverige” ur Nya dikter Styrelsen
2.kv ”Vid vägens slut” ur Nya dikter Solveig Johansson
2.kv Ur ”När kastanjerna blommade” del sid 94–95 Håkan Jaldung
1.kv ”Vårens tid” ur Nya dikter Styrelsen
1.kv ”Ensamhetens tankar” (XVIII) ur Vallfart och vandringsår Hans-Olof och Annelie Dagerstig
1.kv ”Hemmet” ur Dikter Åsa Johansson
   
2016 Under utvecklingen av hemsidan
   
4.kv ”Vårens tid” ur Nya dikter Styrelsen
4.kv ”Fredriksson” ur Gårdsfolk Karin Lohm
3.kv ”Om tusen år” Styrelsen
3.kv ”Jag längtar hem” Styrelsen

Månadsbrev oktober 2018

Ibland känns det både roligt och berättigat att blicka tillbaka.

För mer än två år hade sällskapet påbörjat sitt arbete med att ersätta vår tidigare hemsida. Enkelhet och aktualitet var nyckelord under utvecklingsarbetet.

Hemsidan har varit i bruk under ca 1,5 år. Under t.ex. tiden 2017-09-26 – – 2018-09-25 har hemsidan haft 6934 besökare från svenska adresser dvs. i medeltal 19 sådana besök per dag. Den ”månadsaktuella” hemsidan är nu en viktig del i vår kontakt med sällskapets medlemmar och ger dessutom information till allmänheten om både Heidenstam och vårt sällskap. Hemsidan bör bidra till att vi uppfyller något eller några av delmålen enligt Heidenstamsällskapets stadgar.

Årsmötet 2018 beslöt om nya stadgar och uppdrog samtidigt åt styrelsen att slutjustera några av paragraferna. För en av stadgarna skulle samråd ske med sällskapets revisor vilket samråd genomförts. På styrelsemötet i Vadstena den 17 september kunde styrelsen därför fastställa de stadgar som årsmötet delegerat till styrelsen att justera. Heidenstamsällskapets nya stadgar finns under fönstret ”Stadgar” på hemsidan eller se under fönstret ”Aktualiteter” kategorin ”Styrelse” där de nya stadgarna bifogas styrelseprotokollet daterat 2018-09-17.

För ett år sedan skrev jag som ordförande i Heidenstamsällskapet några minnesord i månadsbrevet över vår tidigare hedersordförande Gunnel Liljedal. Det var lätt att förstå och instämma i de fina och berättigade minnesord som i olika sammanhang har skrivits om Gunnel Liljedal. Programdokument i sällskapets arkiv visar på hennes stora kvalifikationer som ordförande. Hennes inriktning mot att låta musikinslag ingå i sällskapets aktiviteter måste vi försöka ta upp igen när vår ekonomi medger detta, särskilt som flera medlemmar har efterfrågat sådana aktiviteter.

Musikinslag övervägs ingå i programmet vid Års- och sommarmötet 2019.

Styrelsens programarbete fortsätter och vi planerar bl.a. att preliminärt genomföra ett par föreläsningar kring verket ”Folkungaträdet”, dels i Linköping i början av december i år och under 2019 omkring månadsskiftet januari/februari i Motala. Det är vår tidigare, mångårige ordförande i Heidenstamsällskapet, Anna-Lena Höglund, som kommer att föreläsa. Anna-Lena är en av våra främsta kännare av just detta verk av Heidenstam.

Om vi något blickar framåt kan vi glädjas åt att vi efter idogt arbete i styrelsen, med positivt stöd från årsmötena 2017 och 2018, har sällskapets nya stadgar på plats, har ny broschyr att dela ut, har en något ”bantad” styrelse efter årsmötesbeslutet 2018 med mer rationella styrelserutiner, har en välbesökt fungerande och aktuell hemsida samt att vår nye skattmästare under hösten 2018 genomför en djupare genomlysning av vår ekonomi och vårt medlemsregister.

Inför verksamhetsåret 2019 kan således styrelsearbetet inriktas mer på vårt program, rekryteringsarbete och våra medlemskontakter än våra administrativa uppgifter. Det blir än viktigare framöver!

Håkan Jaldung
Ordförande i Heidenstamsällskapet

 

Månadsbrev september 2018

Ett trevligt minne från sommaren är Heidenstamsällskapets årsmöte den 6 juli förenat med ett sommarmöte. Mötena var välbesökta och tycks ha uppskattats av närvarande, glada och positiva medlemmar. Styrelsen kommer att diskutera formen för sommarmötet och återkommer senare på lämpligt sätt i den frågan. En försiktig gissning är att styrelsen beslutar även nästa år om ett sommarmöte i anslutning till årsmötet, dock kanske ett sommarmöte med annan inriktning än årets.

Ett annat möte som medlemmar ur sällskapet deltog i var föreläsningen på Strand den 9 augusti, anordnad av Ellen Keysällskapet, då Åsa Christoffersson, f d kulturchef på Östgöta Correspondenten, föreläste över ämnet ”Därför älskar jag Ellen o Verner”. Föreläsningen föregicks av vissa kontakter mellan våra sällskap.

Åsa inledde föreläsningen med att delge oss varför hon ”älskar Verner”.  Det är främst för dikterna i diktsamlingen ”Nya dikter” som Åsa lyfter fram i likhet med många andra läsare. Hon har särskilt uppmärksammat och påverkats av Heidenstams förmåga att omforma självklara och enkla tankar till ypperlig poesi. Den förmågan hos Heidenstam, som Åsa så väl beskrev,  är ett av skälen till att vi anser att ”Nya dikter” måste räknas in bland våra allra främsta diktsamlingar. Åsa gav oss sedan många intresseväckande inblickar i Ellen Keys författarskap, liv och hennes vänskap med Heidenstam. Ellen Keys och Heidenstams vänskap över åren känns äkta. Den vänskapen vill man gärna fortsätta att läsa mer om under hösten.

Kvällen på Strand var föredömligt ordnad av Ellen Keysällskapet. Dessutom glömmer vi inte Ellen Keysällskapets te-supé, som vanligen serveras vid dess föreläsningar, med en vacker och mycket god smörgås. Ett stort tack för ett fint genomfört arrangemang!

Efter en varm och ljus sommar närmar sig raskt allt mörkare kvällar, utmärkta för läsning. Föreningslivet börjar också ta fart igen efter sommaruppehåll och så även inom Heidenstamsällskapet. Den 17 september har sällskapets styrelse ett möte i Vadstena. En av frågorna på det mötet är naturligtvis rekryteringen av medlemmar, liksom fallet är hos de flesta av de ideella föreningarna i Sverige. Vi i styrelsen eftersträvar att försöka behålla de medlemmar vi redan har i sällskapet och dessutom under det närmaste året försöka rekrytera nya medlemmar.

En vanlig fråga i detta sammanhanget, eller t.o.m. ett påstående som då skulle utgöra ett hinder för medlemskap, är att Heidenstam är ”ute” och inte alls känns aktuell som författare. Vi i Heidenstamsällskapet tycker nog precis tvärtom efter att ”ha läst, funderat och jämfört”.  Vi engagerar oss därför i Heidenstamsällskapet med syfte ”att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om forskning härom” som det står i våra nya stadgar som planeras att fastställas inom kort och presenteras på hemsidan i början av oktober.

Det är inte endast diktsamlingen ”Nya dikter” eller de båda delarna i ”Folkungaträdet” som vi i Heidenstamsällskapet bör uppmärksamma bland Heidenstams verk. Nya infallsvinklar finns t.ex. kring debutboken ”Vallfart och vandringsår” från 1888. Dikterna i avsnittet ”Ensamhetens tankar” berör de flesta människor. Kanske bör sällskapet ägna ökad uppmärksamhet åt debutboken under de närmaste åren i vår programverksamhet och/eller initiera artiklar om debutboken att presentera under kategorin ”Tankar & Utkast” på sällskapets hemsida. Har du som medlem något att tillföra härvidlag? Nej, Heidenstam är inte alls ”ute” som författare. Inte om läsaren ger sig tid att verkligen läsa Heidenstams centrala verk.

Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

 

 

 

Övralidsdagen 2018 av Harald Wigstrand – juli 2018

I början av juni 2018 var jag på en liten semesterresa på Irland. För att bilda mig tänkte jag passa på att äntligen läsa James Joyce roman Ulysses. Jag lånade boken på Jönköpings Stadsbibliotek men den kändes litet tung.

Istället kom jag att läsa en annan bok om en stor irländsk författare – en bok om William Butler Yeats (1865 – 1939). Jag hittade Carl-Johan Malmbergs bok ”Var hemlig och gläds – Vandringar i William Butler Yeats poetiska världar”. Och till min glädje och förvåning upptäckte jag plötsligt att jag satt och bläddrade i en bok skriven av 2018 års Övralidspristagare! Jag hade faktiskt helt missat vem som skulle få priset den 6 juli!

Men inte heller Carl-Johan Malmberg är lättläst. Det är en tjock bok. Den är djupt lärd. Jag rekommenderar varmt den intresserade att komplettera läsningen med att läsa en recension i tidningen Axess nr 5 2017 av professor emeritus Sven-Johan Spånberg. Sven-Johan är f.d. professor i engelska i Umeå och härstammar inom parentes från mina nuvarande hemtrakter, från Jönköpingstrakten.

Malmberg går igenom mängder av Yeats dikter. Dikterna har tolkats av många stora poeter, även av svenska, men inte av Verner von Heidenstam.

Det är en mycket vacker bok med vackra illustrationer och påverkad av den jugenddesign som kännetecknade Yeats tidigare volymer.

Malmberg återkommer flera gånger till den dikt alla irländare framförallt tycks älska – The Lake Isle of Innisfree –
I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey bee,
And live alone in the bee-loud glade.

Så här börjar dikten i Karl Asplunds översättning:
Jag vill stå upp och vandra, vill gå till Innisfree
Och bygga mig en stuga av läkt och av ler,
Så nio raders bönor och odla eget bi
Och i den tysta gläntan slå mig ner.

 

Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam

Första augusti kommer en ny stor biografi om Selma Lagerlöf av Anna Nordlund i samarbete med fotografen Bengt Wanselius, som tidigare gjort Strindbergs världar med Björn Meidal.

Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna är den mest bildrika biografi som har getts ut om Selma Lagerlöf och spänner över hela hennes liv. Det är dessutom den första svenska biografin om Selma Lagerlöf med notförteckning.  Verner von Heidenstam har sin givna plats i skildringen som konkurrent och vän.

Heidenstamsällskapet medlemmar kan beställa Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna till specialpriset 279 kr.

Erbjudandet gäller t. o .m. den 5/9 på adlibr.is/selma

Månadsbrev augusti 2018

Den 6 juli genomfördes vårt sommarmöte som var kopplat till årsmötet den 6 juli och Övraliddagen. Sommarmötet var ett heldagsarrangemang. Programmet var följande:

  • Under förmiddagen program med uppläsningar och korta föredrag med början kl. 1000 i Nykyrka församlingshem
  • Årsmöte kl. 1230–1330.
  • Lunchbuffé från Olshammarsgården.
  • Närvaro vid prisutdelningsceremonin på Övralid kl. 1600 då årets Övralidpris delades ut.
  • Deltagande i Övralidstiftelsens ”mingel” bakom Övralids huvudbyggnad efter prisutdelningen.

Ca 30 medlemmar deltog i sommarmötet och ytterligare medlemmar kom till ceremonin på Övralid. Många uttryckte sin uppskattning av programmet och vi i styrelsen kommer nu att närmare utvärdera konceptet som sannolikt kommer att bli vår huvudaktivitet i Heidenstamsällskapet även under nästa verksamhetsår.

Vid årsmötet skedde en del förändringar i styrelsens sammansättning. Åsa Johansson är en uppskattad guide på Övralid men pga. av tidsskäl lämnar Åsa styrelsen. Anna-Lena Höglund, Harald Wigstrand och Anders Jeppsson har under många år deltagit i Heidenstamsällskapets styrelsearbete och när de nu ”drar sig tillbaka” kommer de att saknas för sitt genuina intresse för Heidenstams verk och liv, sina kunskaper och sitt deltagande i styrelsens arbete!

Solweig Larsson, Askersund, och Anneli och Hans Olof Dagerstig, Vadstena, invaldes av årsmötet i styrelsen, som nu minskats något sedan tidigare verksamhetsår. Solweig är vår nye skattmästare och efterträder Anders. Med en förnyad styrelse tar vi nya tag! Övrig konstituering sker vid nästa styrelsemöte, preliminärt under september. Vid det styrelsemötet kommer bl.a. frågor om program, medlemsrekrytering, budget, stadgar m.m. att tas upp. Årsmötet uppdrog till styrelsen att slutligen utforma/justera några delar i stadgeförslaget som beslutades av årsmötet. De nya stadgarna bör kunna träda i kraft senast den 1 oktober.

Vid sommarmötet visades bokstödet med Heidenstam i profil och en ny folder för Heidenstamsällskapet visades och delades ut. Foldern kommer att användas vid medlemsrekrytering och i informationsarbetet rörande Heidenstams verk och liv. Foldern finns att läsa på hemsidan under flikarna ”Förstasidan” och ”Medlemsskap” via länk.

Under fliken ”Erbjudanden” på hemsidan finns nu ett specialerbjudande för sällskapets medlemmar, som gäller t.o.m. den 5 september 2018, att köpa en ny bok av Anna Nordlund i samarbete med fotografen Bengt Wanselius, om Selma Lagerlöf med titeln ”Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna”. Heidenstam uppges ha sin givna plats i skildringen som konkurrent och vän.

Avslutar med att påminna er om kulturaftonen på Strand den 9 augusti 2018 med föredrag av Åsa Christoffersson om Heidenstam och Ellen Key. Se vidare under fliken ”Program” på hemsidan och observera särskilt att föranmälan erfordras senast två dagar innan.

Varma sommarhälsningar

Håkan Jaldung