Nyheter i sällskapet

Kategorin 01 Aktualiteter har ersatts av 01 Nyheter i sällskapet.

Syftet är att under denna kategori ska finnas utrymme för kortare artiklar, urklipp, brev till sällskapet, information, förslag, motioner till årsmötet, genmälen, kommentarer med mera.

Både medlemmar och andra av Heidenstam intresserade personer är välkomna med inlägg.

Skriv till info@vernervonheidenstam.se och ange att du önskar att ditt bifogade dokument införs under 01 Nyheter i sällskapet. Du kommer inom kort tid få besked om och i sådant fall när.

Längre artiklar kan eventuellt läggas in under kategorin 03 Tankar och Utkast.

Heidenstamsällskapet och GDPR

Vi följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att skydda din personliga integritet. Ytterligare information om förordningens bestämmelser finns på

www.datainspektionen.se

Medlemsuppgifterna i Heidenstamsällskapets medlemsförteckning är grunden för kommunikationen med våra medlemmar. När du betalar den årliga medlemsavgiften accepterar du att sällskapet sparar dina personuppgifter och behandlar dessa på sätt som framgår i det följande.

Heidenstamsällskapet sparar endast personuppgifter som du lämnar till oss. De uppgifter vi behöver är namn, adress, e-postadress, om sådan finns, samt telefonnummer (frivilligt).

Personuppgifterna sparas i vårt medlemsregister och får inte lämnas ut till enskilda, andra föreningar, organisationer eller företag.

Personuppgifterna sparas endast för att administrera ditt medlemskap och för att informera dig om sällskapets aktiviteter. Tillgång till personuppgifterna i medlemsregistret har enligt styrelsens beslut endast styrelsens ledamöter och suppleanter, valberedning och revisor.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Du har rätt enligt GDPR att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skriv då till oss under adress:  H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla för att få tillgång till informationen.