Månadsbrev oktober 2020

från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Hösten är här och styrelsearbetet i Heidenstamsällskapet kan som vanligt inriktas på att hantera föreningsfrågor och att verka för att sprida kunskap om Heidenstam och hans verk.

En kulturafton avses att genomföras på Charlottenbergs slott i Motala den 24 oktober 2020. Styrelsen planerar att delta i aktiviteten mellan klockan 1300–1500 genom styrelseledamoten Lars Åkerström och sällskapets förra ordförande Elizabeth Wrangsjö. Hoppas att det blir möjligt att genomföra denna kulturafton.

Deltagande i externa litterära aktiviteter, i Askersund och Örebro där vi har planerat för att delta, har emellertid ställts in på grund av pandemin.

På hemsidan läggs ut årsmötesprotokollet 2020 under fliken Sällskapet kategorin 07 Årsmötesprotokoll samt ett par styrelseprotokoll under kategorin 08 Styrelseprotokoll.

Styrelsens sammansättning framgår av fliken Styrelse. Ny ledamot i styrelsen efter Erik Wennström är Rolf Bengtsson. Rolf var under ett tiotal år sekreterare i Övralidstiftelsen och har omfattande erfarenheter av verksamheten vid Övralid. Ny suppleant efter Kerstin Wennström är Inger Sköld som var kyrkoherde i Västra Ny församling. Karin har deltagit under många år på uppdrag av församlingen med kransnedläggning under Övraliddagen.

Vid DELS´ höstmöte 2018 förslogs medlemmarna i DELS att inkomma med förslag på tre boktitlar med kortfattade motiveringar att ingå i en svensk ”litterär” kanon. Under julveckan 2018 föreslog Heidenstamsällskapet att Verner von Heidenstam borde vara med i en sådan sammanställning över litteratur. Styrelsen förslog att Heidenstams verk Nya dikter 1915, Folkungaträdet del I och II, 1905 respektive 1907 samt Dikter från 1895 skulle ingå.

Lagom till den digitala bokmässan 2020 gav DELS ut pocketboken ”Sverige läser” med lästips på över tusen böcker från vikingatiden till 2000-talet.

DELS skriver i Medlemsbrev nr 4/2020: ”DELS 126 medlemssällskap har föreslagit verk av sina respektive författare. Även författare som inte har något sällskap finns med. Två års arbete ligger bakom boken och förebilden kommer från Frankrike där en liknande guide gjordes på 1980-talet med en lång lista på böcker som står sig läsvärda genom åren, ”La Bibliothéque Idéale.””.

Boken har överlämnats till Svenska Akademiens ständige sekreterare i mitten av september. DELS styrelse kommer även att uppvakta Kulturutskottets ordförande om Sverige läser-projektet.

Vi har väl alla våra minnen kring svenskundervisningen med litteraturkunskap. Hur känd är Heidenstam idag bland våra högstadie- och gymnasieelever? Förmodligen tämligen okänd liksom han började att bli redan under 1960-talet, några tiotal år efter sin död. Den omständigheten var säkert en av anledningarna till att grundarna av Heidenstamsällskapet i mitten av 1970-talet bildade sällskapet med syfte att sprida kunskap om Heidenstams författarskap och att levandegöra hans livsverk. Heidenstam, som erhöll år 1916 Nobelpriset i litteratur med motiveringen ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet”, skall avgjort vara med i en bok som ”Sverige läser”.

På styrelsemötet den 28 september, telefonmöte, beslöt styrelsen att inte inbjuda medlemmarna till någon aktivitet under hösten 2020. Samlat uttryckte styrelsen uppfattningen att sällskapet bör avstå från att i nuläget samla medlemmarna till någon aktivitet då många av medlemmarna tillhör riskgrupper,  då utvecklingen av pandemin för närvarande är så oklar och då läget åter kan försämras.

Styrelsen beslöt därför att inte anordna någon höstaktivitet under verksamhetsåret 2020 på grund av riskerna och det oklara läget i pandemin.

Styrelsen har även diskuterat programmet under verksamhetsåret 2021. Preliminärt beslöts att söka anordna en aktivitet på Övralid under maj månad och att ett sommarmöte med en föreläsning inleder årsmötet 2021.

Nu ser vi framåt och vi hoppas på att under verksamhetsåret 2021 kunna fortsätta våra traditioner med aktiviter kring Heidenstam och hans författarskap. Information skickas fortsättningsvis till medlemmarna varje månad med e-post eller brev syftande till att bibehålla en bra kontakt mellan styrelsen och medlemmarna i Heidenstamsällskapet.

Lämna ett svar