Månadsbrev oktober 2018

Ibland känns det både roligt och berättigat att blicka tillbaka.

För mer än två år hade sällskapet påbörjat sitt arbete med att ersätta vår tidigare hemsida. Enkelhet och aktualitet var nyckelord under utvecklingsarbetet.

Hemsidan har varit i bruk under ca 1,5 år. Under t.ex. tiden 2017-09-26 – – 2018-09-25 har hemsidan haft 6934 besökare från svenska adresser dvs. i medeltal 19 sådana besök per dag. Den ”månadsaktuella” hemsidan är nu en viktig del i vår kontakt med sällskapets medlemmar och ger dessutom information till allmänheten om både Heidenstam och vårt sällskap. Hemsidan bör bidra till att vi uppfyller något eller några av delmålen enligt Heidenstamsällskapets stadgar.

Årsmötet 2018 beslöt om nya stadgar och uppdrog samtidigt åt styrelsen att slutjustera några av paragraferna. För en av stadgarna skulle samråd ske med sällskapets revisor vilket samråd genomförts. På styrelsemötet i Vadstena den 17 september kunde styrelsen därför fastställa de stadgar som årsmötet delegerat till styrelsen att justera. Heidenstamsällskapets nya stadgar finns under fönstret ”Stadgar” på hemsidan eller se under fönstret ”Aktualiteter” kategorin ”Styrelse” där de nya stadgarna bifogas styrelseprotokollet daterat 2018-09-17.

För ett år sedan skrev jag som ordförande i Heidenstamsällskapet några minnesord i månadsbrevet över vår tidigare hedersordförande Gunnel Liljedal. Det var lätt att förstå och instämma i de fina och berättigade minnesord som i olika sammanhang har skrivits om Gunnel Liljedal. Programdokument i sällskapets arkiv visar på hennes stora kvalifikationer som ordförande. Hennes inriktning mot att låta musikinslag ingå i sällskapets aktiviteter måste vi försöka ta upp igen när vår ekonomi medger detta, särskilt som flera medlemmar har efterfrågat sådana aktiviteter.

Musikinslag övervägs ingå i programmet vid Års- och sommarmötet 2019.

Styrelsens programarbete fortsätter och vi planerar bl.a. att preliminärt genomföra ett par föreläsningar kring verket ”Folkungaträdet”, dels i Linköping i början av december i år och under 2019 omkring månadsskiftet januari/februari i Motala. Det är vår tidigare, mångårige ordförande i Heidenstamsällskapet, Anna-Lena Höglund, som kommer att föreläsa. Anna-Lena är en av våra främsta kännare av just detta verk av Heidenstam.

Om vi något blickar framåt kan vi glädjas åt att vi efter idogt arbete i styrelsen, med positivt stöd från årsmötena 2017 och 2018, har sällskapets nya stadgar på plats, har ny broschyr att dela ut, har en något ”bantad” styrelse efter årsmötesbeslutet 2018 med mer rationella styrelserutiner, har en välbesökt fungerande och aktuell hemsida samt att vår nye skattmästare under hösten 2018 genomför en djupare genomlysning av vår ekonomi och vårt medlemsregister.

Inför verksamhetsåret 2019 kan således styrelsearbetet inriktas mer på vårt program, rekryteringsarbete och våra medlemskontakter än våra administrativa uppgifter. Det blir än viktigare framöver!

Håkan Jaldung
Ordförande i Heidenstamsällskapet

 

Kommentera